Bazénová chemie Guapex GUAa POOL WHIRLPOOL SET

Značka: Guapex , Kategorie: Bezchlórová chemie
Kód zboží: 1 038 376

Sada bezchlórových přípravků Guapex obsahuje vše k ošetření vody ve vaší vířivce. Dopřejte si bublinky křišťálově čisté vody.

Naše cena s DPH:

1 259

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již 20.9.
IHNED ZDARMA
na 1 výdejně
ks

Vložit do košíku


 • Sada bezchlorové chemie pro všechny typy vířivých van.
 • Voda ošetřená těmito výrobky nepáchne po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice – nezpůsobuje alergie.
 • Sada má výrazný účinek proti mikroorganismům a řasám a udží vodu ve Vašem bazénu kříšťálově čistou po celou sezónu.
 • Přípravky nepoškozují stavbu ani technologii bazénu a na rozdíl od chlorových preparátů jsou ve vodě stabilní i při vyšších teplotách vody.

Sada obsahuje:

 • 1x GUAa POOL WHIRLPOOL 1 l
 • 1x GUAa POOL WHIRLPOOL ANTIFOAM 1 l
 • 1x GUAa POOL OXI 0,8 kg
 • 1x GUAa POOL pH minus 1,4 kg

GUAa POOL WHIRLPOOL:

 • je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody ve venkovních a vnitřních, klasických i přenosných vířivých vanách – whirlpoolech. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Je vhodný i na profesionální použití.

Vlastnosti: Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL WHIRLPOOL:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI - GUAa POOL WHIRLPOOL:
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,
parfémy; desinfekční prostředky POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.


GUAa POOL WHIRLPOOL ANTIFOAM:
 • je vysoce účinný tekutý odpěňovač, určený do vířivých van, který efektivně a dlouhodobě potlačuje tvorbu pěny.
Vlastnosti: WHIRLPOOL ANTIFOAM je bezpečný, rychlý a bez vedlejších účinků. Přípravek vytváří tekutou bílou emulzi. Před použitím důkladně protřepte. Účinně odstraňuje vzniklou pěnu, nepoškozuje žádné materiály, působí v širokém spektru pH.

 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI - WHIRLPOOL ANTIFOAM:
 • Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs.
GUAa POOL OXI:
 • je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivých vanách.
Vlastnosti: OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL OXI: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P260 Nevdechujte prach
 • P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/osprchujte.
 • P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
 • Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselný
GUAa POOL pH minus: je přípravek na snížení pH vody pro aplikaci v bazénech a vířivých vanách.

Vlastnosti: Přípravek pH minus je ve formě nažloutlých perliček, dobře rozpustných ve vodě. Vodný roztok přípravku pH minus reaguje kysele, a proto se s ním snadno snižuje pH vody.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL pH minus
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
GUAa je bezchlórová chemie nové generace.
 • Je ideální pro rodiny s dětmi, alergiky, astmatiky a ekzematiky.
 • Plnohodnotně nahrazuje chlorové preparáty a nabízí daleko příjemnější koupání pro celou Vaši rodinu. Dávkuje se pouze 1× za 7–14 dní přímo do vířivé vany.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců (12 měsíců IČ)
Další parametry
Báze bezchlórová
Typ užití startovací
Určení snížení pH, dezinfekce, odpěňovač
Rozměry výrobku
Rozměry balení
Šířka balení 30.5 cm
Výška balení 24.0 cm
Hloubka balení 19.5 cm
Hmotnost balení 4.6 kg
Více informací Méně informací