Bazénová chemie Steinbach Starter set 70273 (poškozený obal 3200707192)

bazar
Značka: Steinbach , Kategorie: Zahrada
Kód zboží: -9335045

Bazar - poškozený obal 3200707192

Zjistit dostupnost
Bazar - poškozený obal 3200707192

Steinbach Starter set 70273


Pořídili jste si vlastní bazén a chtěli byste, aby vám vydržel co nejdéle? V tom případě byste se o něj měli náležitě starat. Steinbach Starter set vám poskytne vše, co pro ošetření vody v bazénu potřebujete. Pomocí přípravků této sady zajistíte optimální hodnotu pH, vhodnou koncentraci chloru, ale i třeba příjemnou teplotu vody.


Sada obsahuje:


 • granulát pH minus (1,5 kg),

 • chlorový granulát (1 kg),

 • algicid (1 l),

 • chlorové tablety (200 g, 1 kg),

 • teploměr zavěšený na provázku (k měření teploty vody),

 • testovací proužky pro zjištění hodnoty pH a koncentrace chloru.


Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H318 Způsobuje vážné poškození očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal zvláštní odpad Chlorový granulát, 1 kg

Poškozený obal

Steinbach Starter set obsahuje:

 • pH - (mínus) granulát, 1,5 kg
 • Chlorový granulát, 1 kg
 • Algicid, 1,00 l
 • Chlórové tablety 200 g, 1 kg
 • Teploměr k měření teploty vody na šňůrce
 • Testovací proužky pro rychlé testování pH hodnoty a koncentrace chloru

Popis:
pH - (mínus) granulát, 1,5 kg

 • Granulát pro snížení množství pH hodnoty v bazénu

OBLAST POUŽITÍ:

 • Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě.
 • pH – (mínus) se používá k snížení pH hodnot v bazénové vodě.
 • Podmínka pro účinnou dezinfekci vody je nastavení pH hodnot v rozmezí 7,0 – 7,4.
 • Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

 • K udržení správných pH hodnot mezi 7,0 - 7,4 by se měla 1 -2x týdně měřit testovacím proužkem hodnota vody a případně nesprávná hladina vyrovnávat. Pokud je hodnota větší jak 7,6, snižte tuto hodnotu pH-mínus přípravkem na hodnotu 7,2.
 • POUŽITÍ: Při potřebě snížení o 0,1, je potřeba použít 100 g (cca. 75ml) na 10m3 vody. Tvrdá voda vyžaduje větší množství přípravku. Aby se dosáhlo optimálního účinku, mělo by být filtrační zařízení min. 2 hodiny po přidání přípravku v provozu.

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H318 Způsobuje vážné poškození očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal zvláštní odpad

Chlorový granulát, 1 kg
 • Bezvapenný a rychle rozpustný chlorový granulát, pH hodnota neutrální, podíl aktivního chlóru ca. 56%
OBLAST POUŽITÍ:

 • Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě.
 • Chlórgranulát je rychle rozpustný produkt, který působí okamžitě proti nečistotám v bazénové vodě a odbourává organické usazeniny.
 • Je bezvapenný, pH-neutrální a může se použít při jakékoliv tvrdosti vody.
 • Rozpouští se bez usazenin a neucpává filtry.
 • Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

 • Podmínka pro účinnou dezinfekci chlórem je nastavení pH hodnot v rozmezí 7,0 – 7,4 s pH-mínus nebo pH-plus přípravky.
 • PRVNÍ A NÁSLEDNÉ DÁVKOVÁNÍ: V případě čisté vody přidejte 30 g na 10 m3 vody. Vodu tak udržíte čistou. Při menším a středním znečištění vody při koupání přidejte 50g na 10 m3 vody. Při vyšším znečištění vody při koupání přidejte 200g na 10 m3 vody. Navíc můžete v tomto případě do vody přidat 600ml Algecidu na 10m3 vody pro snížení obsahu řas.
 • ÚČINKY:Účinky výrobku závisí bezprostředně na dávkování. Při přiměřeném dávkování není potřeba dodržovat bezpečnostní čekací lhůtu.
 • Další upozornění si prosím přečtěte v bezpečnostním listě. Použijte bazénovou dezinfekci. Před použitím čtěte vždy daná označení.
Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P261 Zamezte vdechování prachu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal zvláštní odpad Další údaje: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

Algicid, 1,00 l
 • Koncentrovaný a nepěnivý přípravek proti řasám s čistícím účinkem
OBLAST POUŽITÍ:

 • Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě.
 • Koncentrovaný a nepěnivý přípravek proti řasám s čistícím účinkem.
 • Vysoce koncentrovaný, nepěnivý, tekutý přípravek s delší dobou působnosti zabraňující tvorbě řas a jejich zabarvení.
 • Algicid zabraňuje tvorbě řas v bazénu, pomáhá odstraňovat kalné látky a tvoří vodu bazénu opět čistou.
 • Neobsahuje chlór.
 • Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

 • POUŽITÍ: K lepšímu vstřebání přidávat přípravek v blízkosti přítoku. Po přidání algicidu je možné se okamžitě opět koupat.
 • PŘÍPRAVA BAZÉNU: Podlahu a stěny se doporučuje natřít roztokem s 20ml/l vody k dezinfekci a vytvoření ochranné vrstvy. Roztok nechte uschnout.
 • DÁVKOVÁNÍ: Dle potřeby, každých 8-14 dní při žádné nebo menší tvorbě řas dávkujte 30 ml na 10m3 vody. Při silném znečištěním řasami se doporučuje dávkovat 250 ml na 10m3 vody (případně může být přidán přípravek CHLORTABS 20 nebo CHLORGRANULAT). Navíc je nutné dávat pozor na správné nastavení hladiny pH a chlóru.
 • ÚČINKY: Účinky výrobku závisí bezprostředně na dávkování. Při přiměřeném dávkování není potřeba dodržovat bezpečnostní čekací lhůtu.
 • Další upozornění si prosím přečtěte v bezpečnostním listě. Použijte bazénovou dezinfekci. Před použitím čtěte vždy daná označení.
Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře/- P360 Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. P501 Odstraňte obsah/obal zvláštní odpad
Chlórové tablety 200 g, 1 kg
 • Pomalu rozpustné 200 g velké chlórové tablety, pH hodnota neutrální, podíl aktivního chlóru min. 80%
OBLAST POUŽITÍ:

 • Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě.
 • Tyto chlórové tablety 200g , organické jsou pomalu rozpustné tablety chlóru, které delším působením účinkují proti nečistotám v bazénové vodě a odbourávají usazeniny.
 • Chlórové tablety 200g , organické se mohou použít při jakékoliv tvrdosti vody.
 • Rozpouští se bez usazenin a neucpává filtry.
 • Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

 • Podmínka pro účinnou dezinfekci chlórem je nastavení pH hodnot v rozmezí 7,0 – 7,4 s pH-mínus nebo pH-plus přípravky.
 • Před prvním použitím chlórových tablet, použijte nejprve organický chlórový granulát a tím nastavte hodnotu chlóru na 0,3-0,6 mg/l.
 • Při menším zatížení vody při koupání přidejte 1ks 200 gramové tablety na 65 m3 vody.
 • Při středním zatížení vody při koupání přidejte 1ks 200 gramové tablety na 40m3 vody.
 • Při vyšším zatížení vody při koupání přidejte 1ks 200 gramové tablety na 10m3 vody.
 • KONTROLA: 1 x týdně měřte hodnotu chlóru a případně pomocí organického chlórgranulátu hladinu vyrovnejte.
 • Pro účinnější dlouhodobou dezinfekci chlórem nechte 1 kus organické chlórové tablety v plováku.
 • ÚČINKY: Účinky výrobku závisí bezprostředně na dávkování. Při přiměřeném dávkování není potřeba dodržovat bezpečnostní čekací lhůtu.
 • Další upozornění si prosím přečtěte v bezpečnostním listě. Použijte bazénovou dezinfekci. Před použitím čtěte vždy daná označení.
Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P261 Zamezte vdechování prachu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal zvláštní odpad Další údaje: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)
Teploměr k měření teploty vody na šňůrce.
Testovací proužky pro rychlé testování pH hodnoty a koncentrace chloru
 • Kompletní set k jednoduchému, rychlému a přesnému měření pH hodnot a volného chlóru.
 • Měl by patřit ke každému bazénu a vířivce.

Záruka 36 měsíců
Další parametry
Báze chlorová
Typ užití startovací
Určení komplexní údržba
Rozměry výrobku
Rozměry balení
Šířka balení 25.0 cm
Výška balení 20.0 cm
Hloubka balení 25.0 cm
Hmotnost balení 5.3 kg
Více informací Méně informací