Čisticí přípravek Campingaz INSTAPINK RINSE 1L CHEM

Značka: Campingaz , Kategorie: Doplňky k chem. toaletám
Kód zboží: COL2000031965

Výkonná a biologicky odbouratelná čisticí a deodorační chemie pro chemické toalety. Objemu 1l.

Zjistit dostupnost


 • Čisticí a deodorační chemie pro chemické toalety.
 • Čistí a chrání toaletu – prodlužuje životnost, zanechává příjemnou vůni.

Parametry:

 • Objem 1l.

Návod k použití:

 • Na kompletní vyčištění mísy: 50ml a to minimálně 15min před čištěním. Následně otevřete ventil a propláchněte čistou vodou.
 • Na splachování: 30ml do horní nádrže s vodou.

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další nebezpečnost:
 • Nebezpečnost pro zdraví: může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Na základě dostupných údajů, směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB.

Značení podle nařízení ES 648/2004 o detergentech:
 • <5% neiontové tensidy, kationtové tensidy, konzervační: didecyldimethylamoniumchlorid, vonné látky, d-limonen

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
vnitřní
Využití camping
Forma koncentrát
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 7.6 cm
Výška výrobku 26.5 cm
Hloubka výrobku 7.8 cm
Hmotnost výrobku 1.1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 16.7 cm
Výška balení 27.4 cm
Hloubka balení 40.0 cm
Hmotnost balení 1.4 kg
Více informací Méně informací