Náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti Ceys 2x450g

Značka: Ceys , Kategorie: Pohlcovače vlhkosti
Kód zboží: ZEP505481

Náhradní ultra absorpční náplň do pohlcovače vlhkosti CEYS NATUR SYSTEM. Balení obsahuje 2 ks.

Zjistit dostupnost

Ceys Náplň do odstraňovače vlhkosti


Drží se ve vaší koupelně či jinde v domě vlhkost a rádi byste se jí zbavili? Odstraňovač vlhkosti Ceys vám v tom pomůže. Stačí do něj vložit sáček s granulátem a nechat ho působit. Přebytečná voda je z ovzduší stahována granulátem a stéká do nádržky.


Náplň obsahuje aktivní granulát s mikropóry, který začne působit, jakmile je v ovzduší vyšší úroveň vlhkosti. Granule absorbují přebytečnou vlhkost, kterou odvedou do připravené nádržky.


 • Náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti CEYS NATUR SYSTEM.
 • Ultra absorpční granulát.
 • Balení obsahuje 2 ks.

AKTIVNÍ GRANULÁT je v ochranné prodyšné tkanině, která zabraňuje kontaktu aktivní látky s rukama. Aktivní granulát, který je obsažen v sáčku, začne působit, když je v ovzduší přebytek vlhkosti. Granule s mikropóry absorbují přebytek vody, zvětší objem a ztěžknou. Po nasycení se začnou rozpouštět a voda protéká na dno nádržky. Když je nádržka plná vody a granulát zmizí, musí se nahradit novou náplní.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

 • Otevřít průhledný sáček a vyndat náplň. Odstranit víčko a umístit náplň na transparentní mřížku. Přikrýt a přesvědčit se o správném zavření. Po spotřebování produktu vylít vodu a doplnit náhradní náplň. Následně si umýt ruce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • R36 Dráždí oči.


OBSAHUJE:
 • Chlorid vápenatý
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
 • P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela
spotřebován.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
2 ks
Typ jiné
Rozměry výrobku
Rozměry balení
Šířka balení 10.5 cm
Výška balení 14.5 cm
Hloubka balení 16.0 cm
Hmotnost balení 1.2 kg
Více informací Méně informací