Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • ProvozovatelemHP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ 499 73 053, se sídlem Zlín – Prštné, Kútíky 637, 760 01 Zlín,
 • Osobními údajijméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,

2. Provozovatel e-shopu www.kasa.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně další právní předpisy

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby nebo je registrovaným členem ve VIP programu.

5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamenné výdejny KasaPoint (prodejny DATART). V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
 • za účelem/účely uvedenými níže v čl. II

6. E-shop není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš e-shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník). V případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na gdpr@kasa.cz.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu; 
 2. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce;
 3. Poskytnutí slevy: provozovatel se na svých webových stránkách může zavázat k poskytnutí slevy pro první nákup. Pro poskytnutí slevy je nutné vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude následně zaslán slevový voucher. Provozovatel zpracovává tento osobní údaj pouze pro účely poskytnutí slevy (splnění závazku poskytnout slevu). Provozovatel informuje subjekt údajů o skutečnosti, že po dobu 1 roku bude evidovat e-mailovou adresu subjektu údajů, aby dokázal zjistit, zda nedošlo k opakovanému pokusu o čerpání slevy. Pokud tedy subjekt údajů požádá o slevu, slevu vyčerpá, následně zažádá o výmaz osobních údajů, opakovaně vyplní ve formuláři pro získání slevy svou e-mailovou adresu, přijde mu upozornění, že slevu již není možno čerpat).

b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

 1. daňový doklad bude uchován 10 let od konce zdaňovacího období: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 1. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden (správce uchovává taktéž e-mailovou komunikaci se zákazníkem, drží informaci o skutečnosti, že proběhl telefonní hovor nebo online chat komunikace)

 2. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku zákazníka na našem e-shopu nebo registrací ve VIP programu.
 3. Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti předává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa třetí straně – dalšímu zpracovateli – společnosti CustomerGauge. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

d) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 1. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 2. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 3. Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka). 
 4. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.  
 • Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče, viz návod na adrese www.kasa.cz/cookies/.

e) Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb: 

Provozovatel nahrává hovory uskutečněné mezi jeho zákaznickým centrem a Účastníkem a uchovává online chat komunikaci. Hovory jsou uchovávány po dobu 6 měsíců. Po stejnou dobu je uchovávána taktéž online chat komunikace. V případě, že se jedná o infolinku společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (pojištění prodloužené záruky), je telefonní hovor uchováván po dobu 5 let.

2.VIP program: Registrací subjektu údajů v klubu VIP vzniká smluvní vztah o poskytování služeb mezi Provozovatelem a subjektem údajů. Po dobu existence a za účelem plnění tohoto smluvního vztahu zpracovává Provozovatel osobní údaje (dále jen „údaje“) subjektu údajů ve svých systémech, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, evidence nákupů a nákupního chování na stránkách Provozovatele. Protože existuje smluvní vztah mezi subjektem údajů a správcem (Provozovatelem), je oprávněným zájmem Provozovatele zasílat členům VIP programu obchodní sdělení (přímý marketing). Pokud subjekt údajů nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení, může tak učinit e-mailově na tuto adresu gdpr@kasa.cz, nebo se odhlásit od zasílání obchodních sdělení pomocí odkazu uvedeným v doručeném obchodním sdělení. V rámci plnění podmínek VIP programu může být subjekt údajů zařazen do spotřebitelské akce nebo soutěže. V takovém případě budou výše zmíněné údaje dále zpracovávány za účelem výběru výherce a za účelem oznámení výhry. Zpracování osobních údajů v rámci spotřebitelské akce bude probíhat tak, že Organizátor náhodným výběrem vybere výherce z účastníků VIP programu, kteří splnili podmínky akce, a tento výherce bude odměněn určitou výhrou. Následně bude výherce kontaktován za účelem doručení výhry. S úplnými pravidly konkrétní spotřebitelské akce bude účastník seznámen e-mailovou formou. účastník bude mít taktéž možnost odmítnout účast ve spotřebitelské akci/ích tak, že podá námitku proti výše uvedenému zpracování na e-mailovou adresu gdpr@kasa.cz

3. Provozovatel je správcem Osobních údajů.

4. Správce je provozovatelem více internetových obchodů a kamenných prodejen s obdobným zbožím a službami. V rámci vzniku oprávněného zájmu tak mohou být zasílána obchodní sdělení více různých internetových obchodů ve skupině společností HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží (jedná se o dopravní společnosti, případně o podnikající fyzické osoby), zasílání obchodních sdělení (jedná se o subjekty zajišťující tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní apod.), hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru (jedná se o společnosti poskytující finanční služby), služby zákaznické podpory (jedná se o společnosti, které Provozovateli dodávají systém, prostřednictvím něhož Provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), poskytování pojistných produktů (jedná se o pojišťovny), vyřizování reklamací (jedná se o společnosti poskytující služby autorizovaného servisu, případně o podnikající fyzické osoby apod.), registrace nového zákazníka, poskytování služby iBOD, poskytování služby Amway.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

7. V případě, že zákazník zvolí rezervaci na prodejně, která je partnerskou prodejnou správce (provozovaná samostatným subjektem), poskytuje tímto správce subjektu údajů informaci o skutečnosti, že osobní údaje uvedené v rezervaci jsou předávány partnerské prodejně, kterou si zákazník zvolí, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

8. V případě, že zákazník zvolí rezervace na prodejně, která je franšízovou prodejnou správce (provozována správcem), poskytuje tímto správce subjektu údajů informaci o skutečnosti, že osobní údaje uvedené v rezervaci jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

9. V případě, kdy zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy, plánuje dopravu, registruje se v internetovém obchodě, sjednává úvěrový produkt, pojištění nebo prodlouženou záruku, poskytuje tímto správce subjektu údajů informaci o skutečnosti, že uvedené osobní údaje jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolil.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a)      požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

b)      na opravu poskytnutých Osobních údajů;

c)      na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

d)      na omezení zpracování Osobních údajů;

e)      podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

f)       Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

g)      Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese gdpr@kasa.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu (týká se pouze práva na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů).

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou čl. II odst. 1 písm. c) pododst. 2, 3 a 4, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1 čl. IV.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu gdpr@kasa.cz
 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu gdpr@kasa.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata. Provozovatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má provozovatel odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů.

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 11. 2. 2019.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenných prodejen DATART, které slouží pro zákazníky www.kasa.cz jako výdejní místa KasaPoint. Jsou-li tyto prodejny monitorovány kamerovým systémem, zpracovává tyto kamerové záznamy společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Doba uchování záznamů se stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele.

VI. PDF verze

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju.pdf [PDF]