Tax Free Shopping

Neplaťte DPH, když nemusíte!

Při nákupu na Kase může každá fyzická osoba s místem pobytu mimo EU a neuskutečňující ekonomickou činnost v ČR využít možnosti vrácení daně z přidané hodnoty (DPH). Podmínkou je, aby zboží zakoupené na území ČR nebylo následně použito k dalšímu prodeji, jeho pořizovací hodnota přesáhla částku 2.000 Kč a do 3 kalendářních měsíců bylo vyvezeno mimo EU.

Kdy můžete žádat o vrácení DPH?

  1. Jste-li fyzická osoba pocházející ze zahraničí (mimo území Evropské unie), máte tedy v cestovním pasu či jiném dokladu totožnosti uvedeno místo pobytu ve třetí zemi (mimo země EU) a v ČR neuskutečňujete ekonomickou činnost.
  2. Prodejní cena vámi zakoupeného zboží u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni přesáhla hodnotu 2.000 Kč vč. DPH.
  3. Zboží nemá obchodní charakter a bude nejpozdějido 3 měsíců od nákupu vyvezeno mimo území EU.
  4. Doložíte-li vyplněnou žádost (formulář) k vrácení DPH, ve kterém celní úřad potvrzuje výstup zboží z ČR, a zároveň doložíte prodejní doklad ke zboží.

POZOR! DPH vám může být vráceno pouze při splnění výše uvedených podmínek a po předložení všech potřebných dokladů (v originálních verzích) nejpozději do 6 měsíců od konce měsíce, ve kterém se uskutečnil nákup zboží (tedy od data uvedeného na prodejním dokladu).

Vyplněné a potvrzené formuláře s žádostí o vrácení DPH můžete doložit přímo v pobočkách společnosti Global Blue, od které následně obdržíte také peníze (vrácené DPH). Nebo zažádejte o vrácení daně z přidané hodnoty provozovatele obchodu Kasa.cz: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., nám. Práce 2523, 760 01, Zlín.

Další informace se dozvíte např. na oficiálních stránkách společnosti Global Blue.

 

Don’t pay VAT if you don’t have to!

When shopping at Kasa, every physical entity residing outside the EU and not pursuing an economic activity in the Czech Republic may take advantage of the refund of value added tax (VAT). The condition is that goods purchased on the territory of the Czech Republic will not be subsequently used for resale, their cost exceeds the amount of CZK 2,000 and they are exported outside the EU within 3 calendar months.

When can you reclaim VAT?

  1. If you are a physical entity from abroad (outside the EU), you have stated in your passport or other identity document a place of residence in the third country (outside the EU) and you do not pursue an economic activity in the Czech Republic.   
  2. Sales price for the goods you bought at one retailer in one calendar day exceeded CZK 2,000 incl. VAT.
  3. The goods have no commercial character and will be within 3 months of purchase exported outside the EU.     
  4. If you show a completed application (form) to refund VAT, in which the customs office confirms the exit of the goods from the Czech Republic, and at the same time is accompanied by a sales receipt for the goods.

WARNING! VAT can be refunded only if the above conditions are fulfilled and after submitting all the required documents (in the original version) not later than 6 months after the end of the month in which the product purchase took place (i.e. from the date indicated on the sales receipt).

You can show the completed and certified form of VAT refund claim directly in Global Blue branch offices, from which you will then receive the money (VAT refund). Or request a refund of the value-added tax from the store operator Kasa.cz: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., nám. Práce 2523, 760 01, Zlín. 

You will find more detailed information, for example, on the official web pages of the company Global Blue