Odstraňovač mastnoty Whirlpool DDG 122

Kód zboží: WHIDDG122

Odmašťovač, 250g

Naše cena s DPH:

99

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
IHNED ZDARMA
na 4 výdejnách
ks

Vložit do košíku

Odmašťovač, 250g

Odstraňovač mastnot a zbytků jídel značky Wpro DDG 122 účinně čistí myčku od veškerých nečistot a zanechává ji 100% čistou. Při používání každých 6 měsíců optimalizuje výkon myčky a prodlužuje její životnost. Složení produktu je z 99% biologicky rozložitelné a bylo schváleno odborníky. Balení obsahuje 250 g přípravku.

Návod k použití:
Ujistěte se, že je myčka na nádobí prázdná. Vysypte obsah na dno myčky a zvolte dlouhý program. Doporučujeme opakovat každých 6 měsíců.

  • odstraňovač mastnot a zbytků jídel pro myčky
  • čistí myčku od usazených nečistot
  • prodlužuje životnost spotřebiče

Bezpečnostní upozornění:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Forma prášek
Použití čističe myčky/pračky
Rozměry výrobku
Rozměry balení
Šířka balení 6.4 cm
Výška balení 13.0 cm
Hloubka balení 6.1 cm
Hmotnost balení 0.3 kg
Více informací Méně informací