Odvápňovač AEG/Electrolux M3GCP300 2x 100 g

Značka: AEG/Electrolux , Kategorie: Ostatní příslušenství
Kód zboží: ELEM3GCP300

Super Care odvápňovač pro pračky a myčky - eliminuje usazeniny vodního kamene

* zajišťuje optimální provoz a sníženou spotřebu energie
* používejte v oblastech s tvrdou vodou

Naše cena s DPH:

195

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již 25.2.
IHNED ZDARMA
na 1 výdejně
ks

Vložit do košíku

Super Care odvápňovač pro pračky a myčky - eliminuje usazeniny vodního kamene

  • zajišťuje optimální provoz a sníženou spotřebu energie
  • používejte v oblastech s tvrdou vodou
  • používejte každé 3 měsíce
  • obsahuje dvě balení (2x100 g)

Bezpečnostní upozornění:
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno – pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Forma prášek
Použití čističe myčky/pračky
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 11.1 cm
Výška výrobku 3.1 cm
Hloubka výrobku 3.1 cm
Hmotnost výrobku 0.3 kg
Rozměry balení
Šířka balení 21.2 cm
Výška balení 3.5 cm
Hloubka balení 11.1 cm
Hmotnost balení 0.2 kg
Více informací Méně informací