Příslušenství pro myčky AEG A6SK4105 (poškozený obal 3000007030)

bazar
Kód zboží: -9127841

Bazar - poškozený obal 3000007030

Zjistit dostupnost
Bazar - poškozený obal 3000007030

Poškozený obal


  • SADA ČISTÍCÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO MYČKY NÁDOBÍ

Optimalizujte funkčnost vaší myčky nádobí a prodlužte její životnost pomocí této kompletní sady pro péči. Tato sada obsahuje: 1 x odstraňovač vodního kamene a 1 kg obnovovací soli, která brání usazování vápníku a vodního kamene, jenž představují dvě příčiny ztráty lesku vašeho stolního nádobí. 2 x dezodorační osvěžovače, které odstraňují nepříjemné pachy a udržují dlouhotrvající vůni citrónů.

Technické specifikace

  • Výška (mm) : 200
  • Šířka (mm) : 148
  • Hloubka (mm) : 114

Bezpečnostní upozornění:
P101 Vyhledáte-li lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte okamžitě velkým množstvím vody a mýdlem.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

R10 Hořlavý.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Záruka 24 měsíců
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 14.8 cm
Výška výrobku 20.0 cm
Hloubka výrobku 11.4 cm
Hmotnost výrobku 1.5 kg
Rozměry balení
Šířka balení 15.5 cm
Výška balení 18.1 cm
Hloubka balení 12.0 cm
Hmotnost balení 1.7 kg
Více informací Méně informací