Sada Electrolux Sada čistících prostředků pro kuchyňské spotřebiče

Značka: Electrolux , Kategorie: Ostatní příslušenství
Kód zboží: ELE902979465

SADA ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ kuchyň. spotřebičů

Obsahuje:

* čistič nerezových ploch spray 250ml
* čistič trouby 250ml
* čistič chladničky spray 250ml
*...

Zjistit dostupnost

Sada čisticích prostředků Electrolux


Udržet kuchyň v čistotě je úkol nesnadný, ale velmi důležitý. Účinně vám s ním pomůže sada čistících prostředků Elektrolux pro kuchyňské spotřebiče. Díky této sadě si vaše spotřebiče dlouho zachovají nový vzhled a můžete ji využít nejenom pro spotřebiče Elektrolux, ale také například AEG a Zanussi. Sada obsahuje 250ml čistič nerezových ploch ve spreji vhodný pro povrchy z nerezové oceli, dále 250ml čistič chladničky ve spreji pro hygienické čištění ledniček, 250ml účinný čistič trouby a jeden měkký hadřík pro důkladné čištění a leštění povrchů.

SADA ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ kuchyň. spotřebičů

Obsahuje:

  • čistič nerezových ploch spray 250ml
  • čistič trouby 250ml
  • čistič chladničky spray 250ml
  • čistící utěrku

Bezpečnostní upozornění:
R10 Hořlavý.
R36 Dráždí oči.
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Rozměry výrobku
Rozměry balení
Šířka balení 21.9 cm
Výška balení 11.0 cm
Hloubka balení 14.1 cm
Hmotnost balení 1.0 kg
Více informací Méně informací